Post Hbo Leergang Excellent Coachen

Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

1.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Post Hbo Leergang Excellent Coachen en de afzonderlijke daar aan verbonden modulen, c.q. coachworkshops.

1.2.  Bij inschrijving voor deze Leergang geeft de deelnemer via een vraag in het inschrijfformulier te kennen dat hij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen.

2. Inschrijving

2.1.  Inschrijving kan alleen door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier via de website van Excellence Opleiding & Training. Nadat de aanmelding is ontvangen, krijgt de deelnemer per mail en per brief een bevestiging.

2.2   In de week voor de eerste trainingsdag van de Leergang ontvangt de deelnemer een herinnering/ uitnodiging met de exacte locatie en routebeschrijving.

2.3.  Alle cursussen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.4.  Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

3. Kosten en betalingsvoorwaarden

3.1.  De deelnemerskosten aan de Post Hbo Leergang Excellent Coachen worden jaarlijks geëvalueerd. De bedragen op de website zijn de actuele bedragen. Naast de deelnemerskosten moet de deelnemer nog rekenen op kosten voor:

 • studiemateriaal (literatuur en syllabussen)
 • examenbeoordeling
 • catering (consumpties en lunches)
 • administratie

3.2.   Indien een deelnemer na het volgen van de basismodulen 1 en 2  besluit om de volledige Leergang te volgen, worden de opleidingskosten van modulen 1 en 2 afgetrokken van de opleidingskosten voor de Leergang.

3.3.  Via het inschrijfformulier geeft de deelnemer toestemming voor een automatische incasso van de deelnemersbijdrage.

3.4.  De deelnemersbijdrage wordt in de week voor de startdatum automatisch van de bank- of girorekening van de deelnemer afgeschreven.

3.5.  De automatische incasso geschiedt uitsluitend wanneer de Leergang doorgaat.

3.6.  Na de automatische incasso ontvangt de deelnemer voor zijn administratie een factuur met de tekst ‘reeds geïncasseerd’.

3.7.  Een deelnemer heeft de mogelijkheid om de opleidingskosten van de Leergang in 2, 4, of 6 termijnen te betalen. Hij/ zij kan dit aangeven bij de inschrijving.

4. Annulering, verlenging, onderbreking, absentie en wijzigingen

4.1.  Bij inschrijving voor de Post Hbo Leergang Excellent Coachen geldt de volgende annuleringsregeling:

 • Annuleren of het verschuiven naar een andere startdatum van de Leergang is tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang van de Leergang kosteloos mogelijk.
 • Bij annuleren tussen 30 dagen tot 14 dagen voor de startdatum van de Leergang wordt 35% van de deelnemerskosten in rekening gebracht.
 • Bij annuleren tussen 14 dagen tot 7 dagen voor de startdatum van de Leergang wordt 70% van de deelnemerskosten in rekening gebracht.
 • Bij annuleren vanaf 7 dagen voor de startdatum  van de Leergang wordt 100% van de deelnemerskosten in rekening gebracht.
 • De deelnemer behoudt zich het recht voor om bij verhindering  een plaatsvervanger te sturen.
 • Tussentijds annuleren is niet mogelijk. De deelnemer  is dan alsnog volledige betaling verschuldigd.
 • Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.
 • Annuleren dient altijd schriftelijk en aangetekend per post te worden bevestigd.  De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.

4.2.  De afstudeerfase (de periode die wordt aangegeven bij module 9) kan maximaal twee keer worden verlengd met een periode van 3 maanden. Per verlenging zal een bedrag van € 150,= worden geïncasseerd. Na de maximale periode van verlenging is het voor een deelnemer niet meer mogelijk om examen te doen.

4.3.  Het kan voorkomen dat de eindbeoordeling van de opleidingssupervisie niet voldoende is. Als blijkt dat er wel uitzicht is op een voldoende op korte termijn, kan de opleidingssupervisie in overleg met de deelnemer worden verlengd met 3 tot 5 zittingen, teneinde toch de Leergang met een voldoende af te sluiten. De kosten van deze extra zittingen worden in rekening gebracht van de deelnemer, c.q. supervisant. Voor deze extra kosten kan een betalingsregeling worden getroffen.

4.4.  Als de leergang of de opleidingssupervisie onverwacht wordt afgebroken door ‘onvoorziene calamiteiten’, kan de deelnemer de leergang en het supervisietraject op een later tijdstip hervatten. Omdat de opleidingssupervisie een integraal onderdeel uitmaakt van de leergang, stopt automatisch de leergang bij het afbreken van het supervisietraject en vice versa. Het is dus niet mogelijk om de Leergang of de opleidingssupervisie los van elkaar te volgen. In deze lidbepaling wordt met ‘onvoorziene calamiteiten’ bedoeld:

 • ernstige ziekte of ernstig ongeval van de deelnemer of van een familielid in de 1e graad  van degene met wie deelnemer duurzaam samenwoont, mits deze gebeurtenis zich voordoet binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum of tijdens de looptijd van de Leergang;
 • het optreden van onvoorziene complicaties tijdens de zwangerschap van deelnemer of partner;
 • een medisch onverwachte en noodzakelijke ingreep die deelnemer, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht moet ondergaan;
 • definitieve ontwrichting van het huwelijk van deelnemer, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap.

De deelnemer kan op een later tijdstip, doch binnen 12 maanden na het afbreken van de opleiding, de Leergang (en daarmee ook het supervisietraject) hervatten. Na 12 maanden vervalt het recht op deelname aan de Leergang. Er is in dit geval geen (pro rata) restitutie van de opleidingskosten mogelijk.

4.5.  Het kan voorkomen dat een student niet aanwezig kan zijn bij een lesbijeenkomst. In het geval van absentie worden de volgende uitgangspunten en voorwaarden gehanteerd:

 • Bij absentie wordt er van uitgegaan van dat het een situatie van overmacht betreft.
 • Van de cursist wordt verwacht dat hij bij alle lesbijeenkomsten aanwezig is. Absentie wordt door de student zo spoedig mogelijk doorgegeven aan het opleidingsmanagement met daarbij een toelichting op de volgende onderdelen: reden van het verzuim en de te verwachte duur van het verzuim.
 • Bij afwezigheid van meer dan 20% van een module dient deze te worden ingehaald door het maken van een vervangende opdracht die de student zelf aanvraagt bij het opleidingsmanagement. De vervangende opdracht is -per module- ook zelf te downloaden van de site Leergang Studenten Informatie (LSI)
 • Bij afwezigheid van meer dan 50% van een module vervalt de mogelijkheid om een vervangende opdracht te maken. Om de student toch in staat te stellen de betreffende module af te ronden als voorbereiding op het examen, kan de module op een later tijdstip worden ingehaald. Het is mogelijk dat hierdoor de examinering wordt uitgesteld. De betreffende module(n) worden tegen de dan geldende tarieven gefactureerd aan de student.
 • Het opleidingsmanagement heeft bepaald dat bij een totale overschrijding van meer dan 20% absentie tijdens de lesdagen van Module 3 t/m 8 van de Leergang, de student niet kan deel nemen aan de examinering van de opleiding. Er zal dan een persoonlijk gesprek met de student plaats vinden. Op basis daarvan bepaalt het opleidingsmanagement of op een later tijdstip alsnog tot examinering kan worden overgegaan door de student de mogelijkheid te bieden specifieke modulen opnieuw te volgen. De betreffende module(n) worden tegen de dan geldende tarieven gefactureerd aan de student.
 • Indien een student niet aanwezig kan zijn bij een supervisiesessie zal de betreffende sessie worden verplaats naar een later tijdstip, hetgeen ook consequenties heeft voor de medestudenten die tijdens de betreffende sessie aanwezig zouden zijn. Indien er in dit geval geen sprake is van een situatie van overmacht of omstandigheden met een dringend karakter, zullen de kosten van de extra sessie worden verhaald op de afwezige student(en). De student ontvangt hiervoor een factuur.

4.6.  Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Excellence Opleiding & Training zich het recht voor het opleidingsprogramma van de Leergang tussentijds te wijzigen of organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

4.7.  Aan de website, brochure, prospectus, etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Trainingslocatie

5.1. Gebleken is dat het volgen van trainingsdagen binnen dezelfde module op verschillende locaties niet bevorderlijk is voor het leerproces en/of groepsproces. Om die reden kunnen trainingsdagen binnen eenzelfde module maar op één trainingslocatie worden bezocht.

5.2. Excellence Opleiding & Training houd zich het recht voor om de trainingslocatie te wijzigen.

6. Aantal deelnemers

6.1. Aan de Post HboLeergang Excellent Coachen  kan een maximaal aantal deelnemers deelnemen. Wanneer de volle capaciteit van 14 deelnemers is bereikt zal een bericht hiervan op de website worden geplaatst.

6.2. Bij te geringe belangstelling voor de Leergang Coachen kan Excellence Opleiding & Training besluiten deze activiteit niet door te laten gaan. De deelnemer krijgt hiervan uiterlijk twee weken voor de eerst geplande lesdag bericht. De deelnemer betaalt dan geen annuleringskosten.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Aan de inhoud van de website of de brochure van Excellence Opleiding & Training kunnen geen rechten worden ontleend.

7.2. Excellence Opleiding & Training sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van opdrachtnemer, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

7.3. Excellence Opleiding & Training streeft ernaar om geplande modulen in het kader van de Leergang Coachen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde module echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, heeft Excellence Opleiding & Training een inspanningsverplichting een vervangende module aan te bieden.

7.4. Mocht een hernieuwde uitvoering van de betreffende module niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van Excellence Opleiding & Training uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag die gelijk is aan wat Excellence Opleiding & Training aan de deelnemer inzake de vergoeding voor de betreffende module (n) in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

8. Intellectuele eigendom

8.1. Excellence Opleiding & Training behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de verstrekte leermiddelen. De deelnemer of opdrachtgever is niet gerechtigd  opleidingsmateriaal waarvan de rechten aan Excellence Opleiding & Training toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Klachten en geschillen

9.1  De deelnemer dient eventuele klachten over de door Excellence Opleiding & Training  aangeboden diensten in het kader van de Leergang, binnen uiterlijk 5 werkdagen na levering daarvan, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij de klachtencommissie. Bij gebreke hiervan wordt de deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.

9.2. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van betalingsverplichtingen.

10. Overige bepalingen

10.1 Op de overeenkomst tussen Excellence Opleiding & Training en de deelnemer/ opdrachtgever, is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

 

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0900 – 09 30

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Opleidingslocaties
Polanerbaan 13H Woerden
Amersfoortsestraat 20 Soesterberg
Vennenpad 5 Nunspeet
Hezenberg 6 Hattem
Morra 2 Drachten

Kamer van Koophandel
50973045