Topleergang Excellent Leiderschap

Leerprincipes

De methodische aanpak van de Leerroute Excellent Leiderschap is gebaseerd op ontwikkelingsgericht onderwijs en sluit aan bij sociaal constructieve leerprincipes. Hier gaat het om persoonlijk en betekenisvol leren, in een gemeenschap van lerende mensen, waarin de deelnemers tot verschillende resultaten komen. In deze leergang vertaalt zich dit naar de volgende uitgangspunten:

  • Iedere leider is uniek, daarom is de Leerroute er op gericht om in samenwerking met de deelnemer een persoonlijke leerroute te creëren.
  • Kennisoverdracht door middel van zelfstudie en het volgen van masterclasses is primair gericht op het onderzoeken en het bewerken van het hart en de ziel van de leider: verandering van binnenuit.
  • Elke deelnemer heeft de mogelijkheid om aanvullend een individueel executive coachingstraject te volgen ter ondersteuning van het veranderingsproces in de eigen praktijksituatie.
  • De leiderschapsthema’s die worden aangedragen tijdens de leerroute worden omgezet in een persoonlijk en groepsgerichte leertraject.
  • De kracht en verbondenheid van de groep deelnemers als collectief, wordt een jaar lang ingezet om te komen tot diepgaande verandering  en verankering van de persoonlijke leerdoelen.
  • De leergroep richt zich op het ontwikkelen van een gemeenschap van toegewijde mensen die elkanders welzijn en groei op het oog hebben en van harte bereid zijn elkaar te ondersteunen, te bemoedigen en te corrigeren in het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap.
  • De aanwezige kennis, ervaringen en inzichten van alle deelnemers worden zo maximaal mogelijk benut voor het collectief en individueel leerproces.
  • Via diverse werkvormen, waarbij gebruik wordt gemaakt van instrumenten op het terrein van o.a. kunst, muziek en beelden, zal worden  gestreefd naar een optimale synergie tussen de individuele en de groepsgewijze vorming.
  • De leerroute is er op gericht om nieuwe en bestaande kennis, inzichten en ervaringen met elkaar te verbinden en deze toe te passen in de concrete werksituatie van de deelnemer.
  • De leerroute is geïnspireerd door Bijbelse principes over werken en leven en vertaalt  deze op een praktische wijze naar hedendaagse leiderschapsprincipes.

Leerpatroon

De leergang is gebaseerd op een wisselwerking tussen een individuele en collectieve leerroute:

INDIVIDUELE LEERROUTE

COLLECTIEVE LEERROUTE

1. Kennis en nieuwe inzichten ontwikkelen

Met behulp van literatuur en verwerkingsvragen wordt de deelnemer geholpen om begrippen, achtergronden en concepten over persoonlijk leiderschap te ontdekken, te begrijpen en te waarderen. Als hulpmiddel ontvangt de deelnemer per leiderschapsthema relevante literatuur en verwerkingsvragen. Dit onderdeel bereidt de deelnemer voor op de masterclasses. Via de masterclasses wordt de deelnemer  meegenomen in een diepere verkenning van het leiderschapsthema door onderliggende principes en denkbeelden te actualiseren en te verpersonaliseren. Als hulpmiddel ontvangt de deelnemer een ‘Persoonlijk Journaal’ waarmee hij tijdens de leerroute al zijn inzichten en opvattingen op een procesmatige wijze kan beschrijven.

2. Ontdekken en betekenis geven

‘Contemplatieve reflectie’ vormt een belangrijk onderdeel van de leerroute. De literatuur en de masterclasses brengen de deelnemers op het spoor van persoonlijke vraagstukken en leerdoelen. Om dit te ontdekken is er tijd en ruimte nodig voor het reflecteren op eigen denken en handelen. Het contemplatieve deel van de reflectie bestaat uit bezinning en gebed. Deze stellen de deelnemer in staat om de resultaten van zijn reflectie te beschouwen in het licht van Gods bedoeling met zijn leven en zijn taak. Tijdens de bijeenkomsten worden er af en toe stiltemomenten gecreëerd om dit proces van contemplatieve reflectie te bevorderen. Een hulpmiddel voor het vastleggen en het volgen van het eigen groeiproces , is het ‘Persoonlijk Journaal’. Reflectie is niet louter een introspectief gebeuren. Ware reflectie is het bespreekbaar maken van de eigen innerlijke beleving in dialoog met de ander. Om dit te kunnen doen is er een collectief commitment nodig ten aanzien van openheid en vertrouwelijkheid. Dit is een voorwaarde voor het gezamenlijk vorm geven van ‘philea’.  Voor het gemeenschappelijk verkennen van de diverse leiderschapsthema’s en aanverwante (pers.) leiderschapsissues, wordt gebruik gemaakt van interactieve en dynamische werkvormen, oefeningen en beeldmaterialen die zoveel mogelijk zintuigen prikkelen. Zo wordt de eigen ontwikkeling niet alleen gestimuleerd via de rede en het werken aan competenties, maar ook langs de weg van de beleving en de ervaring.

3. Herkaderen, toepassen en verwerken

Het ‘Persoonlijk Journaal’ vormt de basis voor het schrijven van een leer- en reflectieverslag. In dit verslag wordt op een methodische en narratieve wijze beschreven welke ontwikkelingen de deelnemer heeft doorgemaakt en hoe hem dit heeft gevormd als mens en als leider. Een extra toepassing en verwerking van de nieuwe inzichten vindt plaats doordat de deelnemer tijdens de Leergang een mentor zal zijn voor iemand in zijn eigen (onnatuurlijke) omgeving. Tijdens de leergang vormt de deelnemer samen met enkele andere deelnemers een leergroep. In een leergroep zijn de deelnemers klankbord voor elkaar en helpen ze elkaar in het  in het individueel leerproces. In het kader van dit collectief leerproces werkt de leergroep gezamenlijk aan een artikel over een van de behandelde hoofdthema’s. Hierbij wordt gebruik gemaakt van voorbeelden en  dilemma’s  uit de eigen leiderschapspraktijk. Dit artikel wordt opgenomen in de jaarpublicatie van de leergang.

In schema

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0900 – 09 30

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Opleidingslocaties
Polanerbaan 13H Woerden
Amersfoortsestraat 20 Soesterberg
Vennenpad 5 Nunspeet
Hezenberg 6 Hattem
Morra 2 Drachten

Kamer van Koophandel
50973045