Leergang Excellent Leiderschap

        

Een waardengedreven leergang

De Post Hbo Leergang Excellent Leiderschap is een bijzondere leergang voor ervaren leidinggevenden die streven naar een verdieping in authentiek, integer, dienstbaar en verbindend leiderschap. Deze leergang speelt in op twee belangrijke mondiale ontwikkelingen.

 • De eerste ontwikkeling is verbonden met de betekenis van leiderschap. De klassieke benadering gebaseerd op hiërarchische structuren en extrinsieke motivatie, maakt plaats voor leiderschap waarin betrokkenheid en het creëren van intrinsieke motivatie centraal staan.
 • De tweede ontwikkeling is verbonden met het karakter van de leider. In toenemende mate blijkt het vermogen van de leider om leiding te geven vanuit het eigen innerlijk kompas, bepalend voor de uiteindelijke resultaten van zijn handelen.

We leven in een gecompliceerde en hectische wereld die -mede door het technologische en digitale tijdperk- aan grote veranderingen onderhevig is. Om onszelf en elkaar niet te verliezen in de vaart van deze ontwikkelingen is er grote behoefte aan leidinggevenden die in balans zijn met zichzelf en hun omgeving. Leiders die oog hebben voor de essentiële waarden van leven en werken en een diepere betekenis weten te creëren aan de doeleinden van hun bedrijf of organisatie.

Risico van verwaarlozing

Door bovengenoemde ontwikkelingen en de eisen die daar aan worden verbonden, is er een gevaar dat medewerkers en leidinggevenden worden overvraagd en hun eigen ziel verwaarlozen. Vaak begint het met een te grote hoeveelheid aan taken op het werk. Men verliest de regie en als reactie daarop gaat men nog harder werken. In deze paradoxale fase zorgt de leider steeds minder goed voor zichzelf. Langzaam maar zeker slaat de balans door naar één kant. Een proces van innerlijke uitholling is ingezet, met alle gevolgen van dien. Het is daarom van belang om (op tijd) te investeren in de eigen persoonlijke ontwikkeling. Deze zelfzorg is niet alleen in belang van de persoon zelf, maar ook in het belang van de organisatie of het bedrijf.

Regie en effectiviteit

Leiderschap gaat over invloed uitoefenen. Dat begint bij jezelf. Ieder mens moet zijn leven zo inrichten dat gezin, werk, vrije tijd en persoonlijke groei met elkaar in balans zijn. Dat geldt in het bijzonder voor hen die grote verantwoordelijkheden met zich meedragen. In de leergang staat daarom de volgende vraag rondom persoonlijke ontwikkeling centraal:

 • Heb ik nog wel voldoende regie in de balans van mijn eigen leven?

Leiderschap gaat ook over het uitoefenen van invloed op je omgeving. De omvang van deze invloed verschilt per persoon. Dit kan formeel leiderschap zijn zoals het geval is bij een manager of hoofd van een afdeling. Maar het kan ook gaan om professionals, zoals  een leerkracht, pastoraal werker of arts. Ook zij hebben coördinerende taken en zitten regelmatig ingewikkelde besprekingen voor. In de leergang staat daarom de volgende vraag rondom effectiviteit centraal:

 • Wend ik mijn beïnvloedingsmogelijkheden wel op een effectieve manier aan?

Leiderschap is dus niet alleen verbonden aan een formele positie, maar aan een bredere levensopgave die is verbonden met de conditie van de leider.

Leiderschapspositie

De Leergang Excellent Leiderschap richt zich op de synergie tussen de twee polen leiderschapspositie en leiderschapsconditie.

Als er wordt gesproken over leiderschap, dan ligt het accent vaak op de kwaliteit van de leidinggevende om de organisatie in de juiste richting te leiden. Hierbij kun je denken aan het gezamenlijk bepalen van de koers, elkaar motiveren met uitdagende targets, samen innovatieve stappen te bedenken en het nemen van de juiste besluiten om bij het vooraf gestelde doel te komen. Als leider wordt er veel van je verwacht. Door de toenemende complexiteit van de samenleving worden er steeds meer en hogere eisen gesteld aan bedrijven en organisatie en dus ook aan de leidinggeven. Regelmatig bijscholen is daarom een absolute noodzaak. De nadruk in de scholing ligt meestal op het verwerven van de nieuwste inzichten en methodieken op het gebied van beleid, organisatie, cultuur en management en de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten. Dit zijn aspecten van het leiderschap die vooral verbonden zijn met de leiderschapspositie. Deze functionele en ontwikkelingsgerichte vorming van de leider helpt hem of haar op een verantwoorde wijze inhoudelijk sturing te geven aan soms gecompliceerde processen.

Leiderschapsconditie

In deze Leergang ligt de focus op de leiderschapsconditie. Bij conditie gaat het om de toestand van de leider zelf en ligt de nadruk op karaktervorming. Deze conditie vormt een belangrijk fundament voor het werken vanuit een leiderschapspositie en alle keuzen en acties die daarmee verbonden zijn. In de leergang staat de volgende vraag rondom karaktervorming centraal:

 • Wat zijn de waarden en deugden die mij vitaal en authentiek maken in de uitoefening van mijn leiderschap.

Op deze vraag is alleen antwoord te vinden als we de confrontatie met onszelf aangaan, bereid zijn om te leren en te ontdekken wie we zijn als leider, wat ons drijft, welke motieven er aan ons handelen ten grondslag ligt en wie we willen zijn. Er is visie, durf en doorzettingsvermogen nodig om een eigen koers te willen en te durven varen, om authentiek, daadkrachtig en integer te zijn met het oog op het welzijn van allen die door ons leiderschap worden beïnvloedt (zonder het belang van welvaart of profit  terzijde te schuiven).

Verbinding tussen positie en conditie

In de Leergang Excellent Leiderschap wordt er verbinding gelegd tussen de leiderschapspositie en de leiderschapsconditie, door nieuwe inzichten en ontdekkingen over de eigen persoon en essentiële waarden en deugden toe te passen in de werkpraktijk. De meest krachtig en invloedrijke leiders handelen niet vanuit hun leiderschapspositie, maar vanuit hun leiderschapsconditie. Ze steunen in de allereerste plaats niet op technieken, methodieken en de stem van het grote getal, maar vertrouwen op hun innerlijk kompas en zijn bereid deze te delen met anderen en deze zelfs ter discussie te stellen.  Ze kunnen dat doen omdat ze zichzelf kennen en handelen vanuit de overtuiging wat goed en heilzaam is voor de ander. Dat maakt hen tot aantrekkelijke leiders waar mensen graag mee samenwerken.

Essentiële waarden

In de Leergang Excellent Leiderschap worden acht essentiële waarden behandeld die leiden tot een evenwichtige leiderschapsconditie. Deze zijn:

 1. Het kennen van en zorg dragen voor je eigen waarden
 2. Het ontwikkelen van verbondenheid op basis van ‘philea’
 3. Dienstbaarheid als innerlijke overtuiging centraal stellen
 4. Oorspronkelijk handelen vanuit eigen identiteit en missie
 5. Betrouwbaar zijn in alle omstandigheden
 6. Volhardend streven naar het hoogst haalbare
 7. Het ontdekken van betekenis in wat je (samen) doet
 8. Moed tonen door op te staan als essentiële waarden worden aangetast

Voor een uitwerking van deze essentiële waarden ga naar inhoud

Persoonlijke ontwikkeling

Het zal duidelijk zijn dat de Leergang Excellent Leiderschap vooral aandacht heeft voor de persoonlijke ontwikkeling van de leider. Veel leergangen in leiderschap, management of bestuur richten zich op het cognitieve aspect. Aan de persoonlijke ontwikkeling wordt meestal geen of beperkt aandacht aan besteed. Als we echter meer zicht krijgen op onze persoonlijke ontwikkelingen en daar aan gaan werken, worden we effectiever. Onze keuzes en gedrag worden doelgerichter en onze omgeving zal dit gaan merken. Effectiviteit is dus de vrucht van persoonlijke vorming.

Vaardigheden, kennis en wijsheid

De leergang biedt niet alleen vaardigheden en kennis, maar vooral wijsheid die ons innerlijk voeden en versterken. De drieluik ‘vaardigheden’, ‘kennis’ en ‘wijsheid’  zal steeds verbonden worden met de werkpraktijk en de individuele en persoonlijke ontwikkeling. De trainers zullen naast persoonlijke inbreng en moderne literatuur ook klassieke filosofische en theologische bronnen aanhalen. De trainers, procesbegeleider en de leergroepen zijn hierbij een middel om te leren en te reflecteren op de persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit.

facebook logo Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van ons aanbod!

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0900 – 09 30

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Opleidingslocaties
Polanerbaan 13H Woerden
Amersfoortsestraat 20 Soesterberg
Vennenpad 5 Nunspeet
Hezenberg 6 Hattem
Morra 2 Drachten

Kamer van Koophandel
50973045