Effectief Leidinggeven op de werkvloer

Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de training “Effectief leidinggeven op de werkvloer”.

1.2. Bij inschrijving voor deze training geeft de deelnemer via een vraag in het inschrijfformulier te kennen dat hij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen.

2. Inschrijving

2.1. Inschrijving kan alleen door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier via de website van Excellence Opleiding & Training. Nadat de aanmelding is ontvangen, krijgt de deelnemer per mail een bevestiging.

2.2. In de week voor de eerste trainingsdag ontvangt de deelnemer een herinnering/ uitnodiging met de exacte locatie en routebeschrijving.

2.3. De training wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.4. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

3. Kosten en betalingsvoorwaarden

3.1. De kosten van de training “Effectief leidinggeven op de werkvloer” worden jaarlijks geëvalueerd. De bedragen op de website zijn de actuele bedragen. Naast de deelnemerskosten moet de deelnemer nog rekenen op kosten voor:

  • studiemateriaal (literatuur, repro, copyright, readers, enz.) en certificeringskosten
  • catering (consumpties en lunches)

3.2. Via het inschrijfformulier geeft de deelnemer toestemming voor een automatische incasso van de deelnemersbijdrage of geeft hij de factuurgegevens van zijn werkgever.

3.3. De automatische incasso geschiedt uitsluitend wanneer de training doorgaat.

3.4. De deelnemer ontvangt voor zijn administratie een factuur van deze training.

4. Annuleringen en wijzigingen

4.1. Bij inschrijving voor de training “Effectief leidinggeven aan mijn team” geldt de volgende annuleringsregeling:

  • Annuleren of het verschuiven naar een andere startdatum is tot 14 dagen voor aanvang van de training kosteloos mogelijk.
  • Bij annuleren tussen 14 dagen tot 7 dagen voor de startdatum van de training wordt 50% van de deelnemerskosten in rekening gebracht.
  • Bij annuleren tussen 7 dagen voor de startdatum van de training wordt 100% van de deelnemerskosten in rekening gebracht.
  • De deelnemer behoudt zich het recht voor om bij verhindering  een plaatsvervanger te sturen.
  • Tussentijds annuleren is niet mogelijk. De deelnemer  is dan alsnog volledige betaling verschuldigd.
  • Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.
  • Annuleren dient altijd telefonisch te worden doorgegeven en per mail te worden bevestigd te worden bevestigd. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.

4.2. Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Excellence Opleiding & Training zich het recht voor het opleidingsprogramma van de training “Effectief leidinggeven op de werkvloer” tussentijds te wijzigen of organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

4.3. Aan de website, brochure,  etcetera kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Cursuslocatie

5.1. Gebleken is dat het volgen van trainingsdagen in verschillende trainingsgroepen niet bevorderlijk is voor het leerproces en/of groepsproces. Om die reden kunnen de trainingsdagen maar binnen één trainingsgroep worden bezocht.

5.2. Excellence Opleiding & Training houd zich het recht voor om de cursuslocatie te wijzigen.

6. Aantal deelnemers

6.1. Aan de training “Effectief leidinggeven op de werkvloer” kan een maximaal aantal deelnemers deelnemen. Wanneer de volle capaciteit van 12 deelnemers is bereikt zal een bericht hiervan op de website worden geplaatst.

6.2. Bij te geringe belangstelling voor de training (minder dan 6 deelnemers) kan Excellence Opleiding & Training besluiten deze activiteit niet door te laten gaan. De deelnemer krijgt hiervan uiterlijk een week voor de eerst geplande cursusdag bericht. De deelnemer betaalt dan geen annuleringskosten.

7. Certificaat

7.1. De deelnemer ontvangt van de training “Effectief leidinggeven op de werkvloer” een deelnemerscertificaat.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Aan de inhoud van de website of de brochure van Excellence Opleiding & Training kunnen geen rechten worden ontleend.

8.2. Excellence Opleiding & Training sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van opdrachtnemer, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

8.3. Excellence Opleiding & Training streeft ernaar om geplande trainingsdagen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde trainingsdag echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, heeft Excellence Opleiding & Training een inspanningsverplichting een vervangende module aan te bieden.

8.4. Mocht een hernieuwde uitvoering van de betreffende trainingsdag niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van Excellence Opleiding & Training uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag die gelijk is aan wat Excellence Opleiding & Training aan de deelnemer inzake de vergoeding voor de betreffende trainingsdagen in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

9. Intellectuele eigendom

9.1. Excellence Opleiding & Training behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de verstrekte leermiddelen. De deelnemer of opdrachtgever is niet gerechtigd  opleidingsmateriaal waarvan de rechten aan Excellence Opleiding & Training toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

10. Klachten en geschillen

10.1. De deelnemer dient eventuele klachten over de door Excellence Opleiding & Training aangeboden diensten in het kader van de Leergang, binnen uiterlijk 5 werkdagen na levering daarvan, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij de klachtencommissie. Bij gebreke hiervan wordt de deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.

10.2. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van betalingsverplichtingen.

11. Overige bepalingen

11.1 Op de overeenkomst tussen Excellence Opleiding & Training en de deelnemer/ opdrachtgever,  is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0900 – 09 30

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Opleidingslocaties
Polanerbaan 13H Woerden
Amersfoortsestraat 20 Soesterberg
Vennenpad 5 Nunspeet
Hezenberg 6 Hattem
Morra 2 Drachten

Kamer van Koophandel
50973045