Topleergang Excellent Leiderschap

Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Leergang Excellent Leiderschap en als onderdeel daarvan de Masterclass(serie) Persoonlijk Leiderschap. Waar staat geschreven Leergang Excellent Leiderschap, kan ook worden gelezen Masterclass(serie) Persoonlijk Leiderschap.

1.2. Bij inschrijving voor deze Leergang geeft de deelnemer via een vraag in het inschrijfformulier te kennen dat hij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen.

2. Inschrijving

2.1. Inschrijving kan alleen door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier via de website van Excellence Opleiding & Training. Nadat de aanmelding is ontvangen, krijgt de deelnemer per mail en per brief een bevestiging.

2.2. In de week voor de eerste bijeenkomst van de Leergang ontvangt de deelnemer een herinnering/ uitnodiging met de exacte locatie en routebeschrijving.

2.3. De leergang wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.4. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

3. Kosten en betalingsvoorwaarden

3.1. De opleidingskosten voor de Leergang Excellent Leiderschap worden jaarlijks geëvalueerd. De bedragen op de website zijn de actuele bedragen.

3.2. Via het inschrijfformulier geeft de particuliere deelnemer toestemming voor een automatische incasso van de deelnemersbijdrage. De deelnemersbijdrage wordt in de week voor de startdatum automatisch van de bank- of girorekening van de deelnemer afgeschreven.

3.3. De automatische incasso geschiedt uitsluitend wanneer de Leergang doorgaat.

3.4. Na de automatische incasso ontvangt de deelnemer voor zijn administratie een factuur met de tekst ‘reeds geïncasseerd’.

3.5. Via het inschrijfformulier geeft de zakelijke deelnemer de juiste adres- en factuurgegevens voor het toezenden van een factuur. Voor een bedrijf of instelling geldt een betalingstermijn van 30 dagen na inschrijving.

3.6. Een deelnemer heeft de mogelijkheid om de opleidingskosten van de Leergang in 2 of 4 termijnen te betalen. Hij/ zij kan dit aangeven bij de inschrijving.

4. Annulering, verlenging, onderbreking, absentie en wijzigingen

4.1. Bij inschrijving voor de Leergang Excellent Leiderschap geldt de volgende annuleringsregeling:

 • Annuleren van de Leergang is tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang van de Leergang kosteloos mogelijk.
 • Bij annuleren tussen 30 dagen tot 14 dagen voor de startdatum van de Leergang wordt 35% van de deelnemerskosten in rekening gebracht.
 • Bij annuleren tussen 14 dagen tot 7 dagen voor de startdatum van de Leergang wordt 70% van de deelnemerskosten in rekening gebracht.
 • Bij annuleren vanaf 7 dagen voor de startdatum van de Leergang wordt 100% van de deelnemerskosten in rekening gebracht.
 • De deelnemer behoudt zich het recht voor om bij verhindering een plaatsvervanger te sturen.
 • Tussentijds annuleren is niet mogelijk. De deelnemer is dan alsnog volledige betaling verschuldigd.
 • Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd.
 • Annuleren dient altijd schriftelijk en aangetekend per post te worden bevestigd. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.

4.2. Als de leergang onverwacht wordt afgebroken door ‘onvoorziene calamiteiten’, kan de deelnemer de leergang op een later tijdstip hervatten (onder voorbehoud dat een volgende leergang voldoende deelnemers heeft). In deze lidbepaling wordt met ‘onvoorziene calamiteiten’ bedoeld:

 • ernstige ziekte of ernstig ongeval van de verzekerde of van een familielid in de 1e graad van degene met wie verzekerde duurzaam samenwoont;
 • het optreden van onvoorziene complicaties tijdens de zwangerschap van de deelnemer of partner;
 • een medisch onverwachte en noodzakelijke ingreep die deelnemer, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht moet ondergaan;
 • definitieve ontwrichting van het huwelijk van deelnemer, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap.
 • De deelnemer kan op een later tijdstip, doch binnen 12 maanden na het afbreken van de opleiding, de Leergang hervatten. Na 12 maanden vervalt het recht op deelname aan de Leergang. Er is in dit geval geen (pro rata) restitutie van de opleidingskosten mogelijk, tenzij de deelnemer een annuleringsverzekering heeft afgesloten bij inschrijving van de Leergang.

4.3. Het kan voorkomen dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn bij een bijeenkomst. In het geval van absentie worden de volgende uitgangspunten en voorwaarden gehanteerd:

 • Bij absentie wordt er van uitgegaan van dat het een situatie van overmacht betreft.
 • Van de deelnemer wordt vanwege het karakter van de leergang, waarin het collectieve leerproces net zo belangrijk is als het individuele leerproces, verwacht dat hij bij alle bijeenkomsten aanwezig is. Absentie wordt door de student zo spoedig mogelijk doorgegeven aan het opleidingsmanagement met daarbij een toelichting op de volgende onderdelen: reden van het verzuim en de te verwachte duur van het verzuim.
 • Het opleidingsmanagement heeft bepaald dat bij een totale overschrijding van meer dan 19% absentie, de deelnemer geen certificaat van de Leergang Excellent Leiderschap ontvangt.

4.4. Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Excellence Opleiding & Training zich het recht voor het opleidingsprogramma van de Leergang tussentijds te wijzigen of organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

4.5. Aan de website, brochure, prospectus, etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Trainingslocatie

5.1. Excellence Opleiding & Training houd zich het recht voor om de trainingslocatie te wijzigen.

6. Aantal deelnemers

6.1. Aan de Leergang Excellent Leiderschap is gebonden aan een minimum en maximum aantal deelnemers. Het minimum aantal is 12 deelnemers. Het maximum aantal is vastgesteld op 25 deelnemers.

6.2. Bij te geringe belangstelling voor de Leergang Coachen kan Excellence Opleiding & Training besluiten deze activiteit niet door te laten gaan. De deelnemer krijgt hiervan uiterlijk een week voor de eerst geplande bijeenkomst. De deelnemer betaalt dan uiteraard geen annuleringskosten.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Aan de inhoud van de website of de brochure van Excellence Opleiding & Training kunnen geen rechten worden ontleend.

7.2. Excellence Opleiding & Training sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van opdrachtnemer, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

7.3. Excellence Opleiding & Training streeft ernaar om geplande bijeenkomsten in het kader van de Leergang Excellent Leiderschap te allen tijde te laten doorgaan. Indien door omstandigheden een bepaalde bijeenkomst onverhoopt geen doorgang kan vinden, heeft Excellence Opleiding & Training een inspanningsverplichting een vervangende bijeenkomst aan te bieden.

7.4. Mocht een hernieuwde uitvoering van de betreffende bijeenkomst niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van Excellence Opleiding & Training uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag die gelijk is aan wat Excellence Opleiding & Training aan de deelnemer inzake de vergoeding voor de betreffende bijeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

8. Intellectuele eigendom

8.1. Excellence Opleiding & Training behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de verstrekte leermiddelen. De deelnemer of opdrachtgever is niet gerechtigd opleidingsmateriaal waarvan de rechten aan Excellence Opleiding & Training toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

8.2. Het artikel dat als collectief eindwerk voor de leergang wordt geproduceerd, wordt eigendom van Excellence Opleiding & Training. De opleiding heeft het recht om het artikel, met vermelding van de namen van de auteurs, te gebruiken tijdens de leergang en op nemen in de jaarpublicatie van de leergang of in het verlengde daarvan te publiceren.

Klachten en geschillen

9.1 De deelnemer dient eventuele klachten over de door Excellence Opleiding & Training aangeboden diensten in het kader van de Leergang, binnen uiterlijk 5 werkdagen na levering daarvan, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij de klachtencommissie. Bij gebreke hiervan wordt de deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.

9.2. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van betalingsverplichtingen.

10. Overige bepalingen

10.1 Op de overeenkomst tussen Excellence Opleiding & Training en de deelnemer/ opdrachtgever, is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0900 – 09 30

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Opleidingslocaties
Polanerbaan 13H Woerden
Amersfoortsestraat 20 Soesterberg
Vennenpad 5 Nunspeet
Hezenberg 6 Hattem
Morra 2 Drachten

Kamer van Koophandel
50973045